Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Tez Tebriği

İlk öğrencilerini 2018-2019 eğitim öğretim yılında almaya başlayan İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı kapsamında ilk tez Buket Münire Boyraz tarafından Doç. Dr. Kadir ARSLANBOĞA danışmanlığında tamamlanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Tez Konusu:

1125 NO’LU ÇANAKKALE ŞERʻİYYE SİCİL DEFTERİ’NİN TRANSKRİPSİYONU VE SOSYOEKONOMİK YAPISINDA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tez Özeti: 

Araştırma ve incelemesi gerçekleştirilen çalışma da Osmanlı dönemi ve tarihe tanıklık etmiş olan her millet için büyük önem arz eden şerʻiyye sicillerinin o dönemlere ait bilgileri hakkında fikir sahibi olunması noktasında güçlü bir kaynak teşkil edilmiştir. Bunun için birçok kaynaktan yardım alınarak transkripsiyon işlemi yapılıp günümüz dilinde kolaylıkla anlaşılması sağlanmıştır. İncelenmiş olunan defter de Hicri 1284-1285, Miladi 1867-1869 yıllarına ait olup hukuk, iktisat, ve kültürel açıdan bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

‘‘1125 No’lu Çanakkale Şerʻiyye Sicil Defteri’nin Transkripsiyonu Ve Sosyoekonomik Yapısında Etkilerinin Değerlendirilmesi” çalışmasının giriş kısmında genel olarak şerʻiyye  sicili kavramı ayrıntıya girilmeden anlatılmış ve tezin nasıl oluşturulduğuna değinilmiştir. Çalışma bölüm olarak ikiye ayrılmış olup ilk bölümde şerʻiyye  siciline tekrardan daha detaylı bir şekilde ele alınmasından sonra buradaki kadı kavramının önemine dikkat çekilmiştir. Daha sonrasında ise Çanakkale’nin şerʻiyye  sicilleri hakkında diğer araştırması yapılan çalışmalar verilmiştir. İkinci bölümde ise sicil defterindeki dava konuları kendi içerisinde kategorize yapılarak detaylı bir şekilde ele alınarak anlatılmıştır. Çalışmanın son kısmında ise defterdeki bütün kayıtlar incelenerek Çanakkale’nin o döneme ait hukuki, iktisadi ve kültürel açıdan değerlendirmesi verilmiştir. Çalışması gerçekleştirilen tezin ekler kısmında ise incelenen defterin transkripsiyonu gösterilmiştir