Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Bölüm-Genel Bilgi

Genel Bilgiler

2012 yılında kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İktisat Bölümü, ilk olarak 2014-2015 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Fakültemiz Bakanlar Kurulu’nun 2016/8555 sayılı 16.02.2016 tarihli kararıyla 28.03.1983 tarih 2809 sayılı Kanun’un 30. maddesine göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Siyasal Bilgiler Fakültesi” olarak değiştirilmiş ve 08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Misyon ve Vizyon

MİSYON

Misyonu; Bilimin ışığında, sürekli değişen iç ve dış koşulları dikkate alarak çağdaş eğitim-öğretim faaliyetleri yürüterek, kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecek nitelikli ve bilgi çağı donanımlarına sahip, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere duyarlı, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, yeterli özgüvene sahip, alanında uzman iktisatçılar yetiştirmektir. Aynı zamanda amaçlarımızdan biri de bölüm öğretim üyeleri olarak akademik gelişmeye katkı sağlamaktır.

Bu misyon doğrultusunda hızla değişen ve gelişen bir dünyada öğrencilere; iktisadi olayları analiz edebilmeleri, tahminlerde bulunabilmeleri ve doğru karar alabilmeleri için gerekli olan bilgi ve donanımı kazandırmak öncelikli hedefimizdir. Akademik gelişmeye katkı sağlamak açısından bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapılması, bu çalışmaların sayısının, kalitesinin ve niteliğinin sürekli artırılarak devam etmesi hedeflenmektedir.

VİZYON

Vizyonu; Yetiştirdiği öğrenciler ve yaptığı bilimsel faaliyetlerle Türkiye’de ve dünyada adından söz ettiren kalite odaklı ve yenilikçi bir iktisat bölümü olmaktır.

Düzey Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TTYÇ), Program Çıktıları (PÇ) ve Verilen Derece

T.T.Y.Ç.1. Temel iktisadi terimleri, kavramları ve teorileri açıklayabilirler.

T.T.Y.Ç.2. İktisadi literatürü bulur, değerlendirir ve analiz edebilirler.

T.T.Y.Ç.3. İktisadi konu veya problemleri değerlendirmede tarihsel, teorik ve ampirik analizleri uygulayabilirler.

T.T.Y.Ç.4. Ekonomideki güncel sorunları analiz edebilir.

T.T.Y.Ç.5. İktisadi verileri toplayabilir, inceleyebilir ve değerlendirebilirler.

T.T.Y.Ç.6. İktisadi gelişmeleri, politikaları inceleyebilir ve analiz edebilir.

T.T.Y.Ç.7. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri gösterebilirler.

T.T.Y.Ç.8. Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilir ve geliştirebilirler.

T.T.Y.Ç.9. Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık olur ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.

T.T.Y.Ç.10.  Mesleki ve etik sorumluluk bilincine ulaşabilir.

 

P.Ç.1. İktisadi konu veya problemleri değerlendirmede tarihsel, teorik ve ampirik analizleri uygulayabilir.

P.Ç.2. Güncel ekonomik sorunları yorumlayabilir.

P.Ç.3. İktisadi verileri toplayabilir, inceleyebilir ve yorumlayabilirler.

P.Ç.4. İktisadi gelişmeleri, politikaları anlayabilir, analiz edebilir.

P.Ç.5. Bölgesel iktisadi olayları analiz eder.

P.Ç.6. Piyasaları anlayıp gelişmeleri analiz eder.

P.Ç.7. Geçmiş toplumların sosyal ve ekonomik analizini yapar.

P.Ç.8. Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık olur.

P.Ç.9. Analitik düşünme yeteneğini kullanabilir

P.Ç.10.  Analiz edilen ekonomik durumlarla ilgili çözümler önerir.

 

Dersleri tümünü (240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayan öğrenciler " İktisat Bölümü Lisans Mezunu" derecesi alırlar.

Eğitim Amaçları

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü olarak eğitim amaçlarımız

1) Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere duyarlı

2) Akademik becerisi yüksek, topladığı iktisadi veriler ışığında nitelikli ve etkin araştırma yapabilen

3) Yenilikçi ve katma değer yaratabilen

4) Kurum kültürüne sahip, takım çalışması yapabilen, katılımcı

5) İktisadi kuramları iyi bilen uzman iktisatçı

bireyler yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

Türk uyruklu aday öğrenciler ÖSYM'nin her yıl düzenlemiş olduğu ulusal sınavda TM-1 alanında yeterli puanı almış olmalıdırlar.
Uluslararası öğrencilerin kabul şekli Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü İletişim

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası, Zemin Kat 17020, Çanakkale

0286 218 00 18 / 12004

morhancomu.edu.tr

 

Kullanılan Eğitim Öğretim Metotları

Yüz Yüze Anlatım: Dersi veren öğretim elemanı tarafından ele alınan konular tahtada veya slaytlar eşliğinde yüz yüze öğrenciye anlatılmaktadır. Bu süreçte projeksiyon cihazı aktif olarak kullanılmaktadır. Anlatım çoğunlukla öğretim elemanı tarafından yapılsa da zaman zaman konuyu öğrenci ile tartışarak, beyin fırtınası yaparak da yapılmaktadır. Ayrıca dönem dönem öğrencilere araştırma konuları verilip öğrenciler tarafından da bu konuların sınıfta anlatılması öğrenciyeözgüven kazandırmak ve konuyu kavramasını sağlamak açısından yapılmaktadır. Anlaşılmayan konular öğretim elemanları tarafından tekrar edilmektedir.

Problem Çözme: Derste anlatılan konuları içerecek şekilde problemler öğretim elemanları tarafından hazırlanmakta ve bu problemleri çözerken izlenilecek yolun, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonuçların yorumlanmasına dayanmaktadır.

Alıştırma ve Uygulama: Derste verilen konunun problemler ile pekiştirilmesi amacıyla uygulamalar, konu anlatımı takiben ya da farklı bir zamanda ders esnasında yapılmaktadır. Uygulama soruları ders kitaplarından veya öğrencilere verilen başka kaynaklardan yararlanılarak yapılmaktadır.

Soru – cevap: Konu anlatımı esnasında veya sonrasında, uygulama esnasında veya sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtlamak şeklinde uygulanmaktadır. Verilen ödevlerde de soru-cevap uygulaması yapılmaktadır.

Proje – Ödev: Derste anlatılan konuların öğrenci tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla proje veya ödevler kullanılmaktadır. Proje ve ödevler ile öğrencinin öncelikle problemi tanıması, kavraması, gerekli literatürü tarayabilmesi ve konuyu çözme becerilerini geliştirmesi ve sunu/rapor hazırlayıp sunması amaçlanmaktadır.

Örnek olay incelemesi: Derslerde anlatılan konularla ilgili gerçek ortamlarda daha önceden yapılmış çalışmaların ders esnasında anlatılması ve yorumlanması şeklinde yapılmaktadır.

Seminer-Konferans: Bunlar dışında sektörün önde gelenleri bölümümüze davet edilip seminer ve konferans organizasyonları düzenlenmektedir.

 

Mezunların Mesleki Profilleri

Eklenecek

 

Yeterlilik Ölçütleri ve Yönetmelikler

Bu programdan mezun olabilmeleri için, öğrencilerin en az DD / S notu alarak program müfredatında yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin 240 ECTS* 'den 4.00 üzerinden 2.00 genel not ortalamasına (CGPA) sahip olmalıdır.

Akademik ilerleme Olanakları

Kamu ve özel kesimde iktisat ile ilgili çeşitli pozisyonlarda gerek araştırmacı gerek de uygulamacı olarak istihdam edilebilmektedir. T.C. MErkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Bankalar, Finans Kuruluşları, Denetim Kurumları, Özel Firmaların Pazarlama ve Satış Departmanları gibi kurum, kuruluş ve şirket bölümlerinde iş bulabilme olanakları bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav sonuçları on beş gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına verilir ve ilan edilir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren sınav belgeleri ile uygulamalı derslerin sınav kayıtları iki yıl süreli saklanır. Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Yazılı sınavlar bölüm başkanının belirleyeceği iki gözetmenin katılımı ile yapılır. Uygulamalı derslerin maket, resim, el sanatı türü değerlendirme çalışmalarıyla ilgili öğrenci ve yönetim tarafından düzenlenen bir tutanak ile işlem yapılır. Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir. Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir:
Bağıl Değerlendirme Tablosu PUAN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU KATSAYI
90 - 100 AA 4.00
85 - 89 BA 3.50
80 - 84 BB 3.00
70 - 79 CB 2.50
60 - 69 CC 2.00
55 - 59 DC 1.50
50 - 54 DD 1.00
40 - 49 FD 0.50
0 - 39 FF 0.00
YETERLİ YE
YETERSİZ YS
DEVAMSIZ DS 0.00
Kredili Dersler İçin) Başarılı notlar: AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, YE
Başarısız Notlar: FD, FF, YS, DS

 

Mezuniyet Koşulları

Lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için 240 AKTS karşılığı ders yükünü başarıyla tamamlamış olmaları ve 240 AKTS karşılığı ders yükünün genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Varsa zorunlu staj eğitimlerinin tamamında başarılı olması ve kredisiz derslerden yeterli notu almış olması gerekir. Bu öğrenciler BAŞARILI öğrenci olarak kabul edilirler. Bir öğrencinin not ortalaması aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Öğretim Türü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü yüzyüze eğitim vermektedir.