Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Amaçlar ve Hedefler

Programın Amacı

 

Çok eski bir bilim dalı olan İktisat Bölümü, yaşanan ekonomik krizlerin, ekonomik gelişmelerin etkisi ile daha önemli hale gelmiş ülke açısından yetiştirilecek öğrencilerin niteliği kritik önem kazanmıştır.

 

Bu önemin farkına varabilen, iktisat teorisi, iktisat politikası, iktisat tarihi ve iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat gibi alt disiplinlerde teorik ve pratik bilgilere sahip, nitelikli öğrenciler yetiştirerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak işgücü ortaya çıkarabilmek bölümümüzün hedeflerindendir.

 

İktisat bölümünün temel amacı nitelikli ve etkin araştırma yapabilen, alanda katma değer yaratabilen, yenilikçi fikirler ortaya atabilen iktisatçı yetiştirmektedir. İktisat biliminin mühendisi olarak da tanımlanabilen iktisatçı, iktisadi kuramları iyi bilen, gelişmiş istatistiki yöntemleri anlayabilecek matematik bilgisine sahip olduğu gibi bu bilgilerini verilere uygulayabilecek düzeyde bilgisayar kullanımını bilen ve bulduğu sonuçları yorumlayabilen donanımlı bir kişidir. İktisat Bölümünün amacı bireylerin çağdaş bir eğitim-öğretim ortamında yetişmesini ve donanımlı mezunların yaşama kazandırılmasını sağlamaya çalışmaktır.

 

İktisat bölümü; bir ekonominin mikro ve makro temeldeki özelliklerine uygun bir müfredatla günümüz ekonomilerinin yapısını, işleyişini, gelişimini ve sorunlarını sistematik olarak inceleyen bilgileri vermeyi amaçlar. Öğrencilerine ekonomik yönetimin başarılı olabilmesi için gerekli bilgileri kazandırmak; uluslararası ekonomik ilişkiler, ulusal ekonomi-dünya ekonomisi ilişkilerinin mahiyetini kavratmak suretiyle iktisadi ve ticari ve özel ve kamusal alan olarak bilgi toplumuna ayak uydurabilecek nitelikte ve işletme ve ulusal ekonomi düzeyi olarak gerekli tüm bilgilerle donatılmış mezunlar yetiştirerek, onları ilgili alanlarda yer alan ulusal ve küresel çaptaki kadrolarda istihdam edilmelerini amaçlamaktadır.

 

İktisat Bölümünde, kuramsal gelişmeler ve farklı iktisadi yaklaşımlar kapsamında, dünya ve ülke ekonomisi ile ilgili ekonomik sorunları analizini de içerecek biçimde ekonomi/iktisat derslerinin yanında Hukuk, İşletme, Muhasebe, Yabancı dil, Türkçe ve Atatürk İlke ve İnkılapları derslerine de yer verilmesi, derslerde kuramsal olduğu kadar uygulamaya ilişkin güncel konuların da ele alınması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda ekonomik olayları gözlemleyip, verilerle ilgili analiz ve değerlendirme yapıp fikirler ortaya koyabilmelerine katkı sağlayacak istatistiksel ve ekonometrik dersler de mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimizin nitelikli hale gelmesine yönelik verilen, öğrencilerin bakış açısını genişletebilecek, bilgi birikimlerine katkı sağlayıp bilgilerini derinleştirecek, ilgi duydukları alanlarda daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlayabilecek, öğrenme ve araştırma isteğini arttıracak nitelikteki seçmeli ders alternatifleri de bulunmaktadır.

 

EĞİTİM AMAÇLARI

 

EA1: Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere duyarlı, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, yeterli özgüvene sahip, akademik becerisi yüksek, nitelikli ve etkin araştırma yapabilen, katma değer yaratabilen alanında uzman iktisatçılar yetiştirmek

 

EA2: İktisadi kuramları iyi bilen, gelişmiş istatistiki yöntemleri anlayabilecek matematik bilgisine sahip olduğu gibi bu bilgilerini verilere uygulayabilecek düzeyde bilgisayar kullanımını bilen, bilimsel çıktılara erişip bulduğu sonuçları yorumlayabilen, donanımlı iktisatçılar yetiştirmek

 

EA3: Öğrencilerin öğrenme istek, kapasite ve memnuniyetlerini geliştirerek, iktisadın farklı alanlarında bağımsız araştırmacı veya grup çalışmaların birer üyesi olarak araştırma yapabilmelerini sağlamak.

 

EA4: Mezunlarımızı kurum kültürüne ve bilgi çağı donanımlarına sahip, nitelikli bireyler haline getirerek mezunlarımıza kamu ve özel sektörde istihdam olanağı sağlamak.