Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Amaçlar ve Hedefler - YL

Programın Amacı

Tüm dünyada sosyal bilimlerin önemi giderek artmaktadır. Artan bu önemle birlikte sosyal bilimlere ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişi sayısı da artmıştır. Özellikle İktisat bölümü birçok alanla ilgili ve diğer alanlardan etkilenen bir alandır. İktisat politikaları da esasen tüm bireylerin hayatını etkilemektedir. Bu sebeple iktisat politikalarının uygulanması, etkileri, sonuçları gibi birçok konu birçok kişinin ilgi alanı içerisindedir.

İktisat Politikası; bir ekonomide, büyüme, kalkınma, istikrar, adil gelir dağılımı gibi temel ekonomik amaçlara ulaşmak için karar alınması ve bunların uygulanmasıdır. Ekonomik amaçlar gerçekleştirilirken bir ya da birden çok iktisadi amacın optimal biçimde gerçekleştirilmesine yönelik en uygun iktisadi aracın hangisi olduğunun belirlenmesi önemlidir. İktisat politikası, iktisadi parametrelere nasıl müdahale edilebileceği, istenen yönde nasıl değiştirilebileceği ve iktisadi parametreler değiştirilmek istendiğinde ne tür sınırlar ile karşılaşılacağı sorunları ile ilgilenmektedir

İktisat Politikası Yüksek Lisans Programımız, İktisat biliminin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. İktisat Bölümü; bir ekonominin mikro ve makro temeldeki özelliklerine uygun bir müfredatla günümüz ekonomilerinin yapısını, işleyişini, gelişimini ve sorunlarını sistematik olarak inceleyen bilgileri vermeyi amaçlar. Öğrencilerine ekonomik yönetimin başarılı olabilmesi için gerekli bilgileri kazandırmak; uluslararası ekonomik ilişkiler, ulusal ekonomi-dünya ekonomisi ilişkilerinin mahiyetini kavratmak suretiyle iktisadi ve ticari ve özel ve kamusal alan olarak bilgi toplumuna ayak uydurabilecek nitelikte ve işletme ve ulusal ekonomi düzeyi olarak gerekli tüm bilgilerle donatılmış mezunlar yetiştirerek, onları ilgili alanlarda yer alan ulusal ve küresel çaptaki kadrolarda istihdam edilmelerini amaçlamaktadır. İktisat Politikası Yüksel Lisans Programı ile de bu bilgilerle donatılmış mezunların bilgi düzeyi artırılıp özellikle İktisat Politikası alanında uzmanlaşmaları amaçlanmaktadır.

İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı ile uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan akademik araştırmalar gerçekleştirilerek, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretebilecek ve küresel iş dünyasının gereksinimlerini karşılayacak uzman iktisatçıların yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır. Program; temel olarak İktisat Politikası anabilim dallarından dersler içerecektir. Bunun yanı sıra öğrenciler diğer anabilim dallarından (İktisat Teorisi, İktisat Tarihi, Uluslararası İktisat) dersleri de seçebilmektedir. Yani programda; kuramsal gelişmeler ve farklı iktisadi yaklaşımlar kapsamında, ülke ekonomisi ile ilgili ekonomik sorunların analizini de içerecek biçimde temel iktisat derslerinin yanında; iktisadi alandaki gelişmelere uygun güncel alanlarla ilgili iktisadi dersleri, kuramsal ve uygulamaya yönelik dersler ve ekonometrik dersler bulunmaktadır.

Programın Hedefi

İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı ile sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve konuyla ilgili bilimsel çalışmalarda akademik çevrenin ihtiyaçlarına hitap edecek bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Eğitim Amaçları

Anabilim dalımız eğitim programlarında üniversitemizin ve enstitümüzün kurumsal hedefleri ve önceliklerinin yanı sıra güncel yerel, bölgesel, ulusal ihtiyaçları ve hedefleri dikkate almaktadır. Bu doğrultuda programımız güncel ekonomik sorunları yorumlayabilen, iktisadi verileri toplayabilen, inceleyebilen ve bunları yorumlayabilen iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı olarak misyonumuz;

Öğrencilerimizi lisansüstü program ile üniversite sonrası çalışma hayatına hazırlamak ve araştırma şevk ve kapasitelerini yükseltmektir.

EA1: Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere duyarlı, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, yeterli özgüvene sahip, iktisat politikası uzmanları yetiştirme

EA2: İktisadi kuramları iyi bilen, gelişmiş istatistiki yöntemleri anlayabilecek matematik bilgisine sahip olduğu gibi bu bilgilerini verilere uygulayabilecek düzeyde bilgisayar kullanımını bilen ve bulduğu sonuçları yorumlayabilen donanımlı uzmanlar yetiştirme

EA3: Öğrencilerin, iktisat politikalarını bilen, anlayan sonuçlarını ve politika değişikliklerinin etkilerini analiz edebilen bağımsız araştırmacı veya grup çalışmaların birer üyesi olarak araştırma yapabilen bireyler olacak şekilde kabiliyetlerinin geliştirilmesi.

EA4: Mezunlarımız kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecek nitelikli ve bilgi çağı donanımlarına sahip hale getirme

İktisat Politikası Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerin, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve konuyla ilgili bilimsel çalışmalarda akademik çevrenin ihtiyaçlarına hitap edecek düzeye ulaşmaları beklenmektedir.