Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü

Kalite Güvence Politikası

Birim Kalite Güvence Politikamız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Kalite Güvence Politikası:

· Siyasal Bilgiler Fakültesi, kurum içi ve dışı bütün stratejik ve eylemsel çabalarını, kaliteli eğitim, araştırma ve topluma hizmet üzerine temellendirir.

· Fakültenin her kademesinde yüksek kalite anlayışı tesis edilmeye çalışılır.

· Fakültenin bütün birimleri öğrencileri paydaş olarak görür ve faaliyetlerini, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve beklentilerini tatmin etmek için gerçekleştirir.

· Akademik birimler nitelikli öğretim ve öğrenmeyi gerçekleştirmek, bilimsel gelişmelere katkı sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösterir.

· Eğitim ve AR-GE faaliyetlerinin ulusal/uluslararası gereksinim ve önceliklere göre yürütülmesini, nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesini ve istihdamını, uluslararasılaşma bilincinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını esas alır.

· Kalite Politikamız, Kalite Yönetim Sisteminin standartlarına uygun olarak dokümante edilmekte ve öz değerlendirme süreçleri ile tüm faaliyetlerimiz belirli aralıklarla gözden geçirilmektedir.

· Bundan sonraki süreçlerde de politikamız, kalite standartlarının ve mevzuatın gereklerini yerine getirmeyi ve sistemin sürekli iyileştirileceğini taahhüt etmektedir. Bununla birlikte, kurumumuzun stratejik istikameti, şimdi olduğu gibi gelecek yıllarda da iç ve dış paydaşlarımızın beklentileri doğrultusunda oluşturulacak ve eğitim süreçlerimiz iyileştirilerek, gelişimin ve değişimin sürekliliği sağlanacaktır.

 

Ekler

COMÜ Kalite Güvence Politikası.pdf